อาหาร

อาหารมื้อเย็น เป็นอาหารไคเซกิ


มีอาหารญี่ปุ่นสไตล์บุฟเฟ่ต์ให้บริการ


เริ่มจาก สลัด ไส้กรอก อาหารที่ทำจากไข่ รวมทั้งกาแฟและขนมปัง

มีอาหารญี่ปุ่นสไตล์บุฟเฟ่ต์ให้บริการ

อาหารมื้อเช้า เป็นอาหารญี่ปุ่นสไตล์บุฟเฟ่ต์ ท่านสามารถเลือกอาหารได้ตามความชื่นชอบของท่าน


<Sample>

ในการรับประทานอาหาร เราได้จัดเตรียมห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่นไว้♪

ทั้งอาหารมื้อเย็น และอาหารมื้อเช้า สามารถรับประทานให้ห้องอาหารที่มีห้องส่วนตัวได้

RESTAURANT

รายการโปรแกรมในการพักแรม

Standard plan 1 night  2 meals

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับกำรจองล่วงหน้ำ 45 วันขึ้นไป เพื่อเป็นส่วนลดแพคเกจ 1 คืนพร้อมอำหำร 2 มื้อ หำกท่ำนตัดสินใจที่จะเข้ำพักในโรงแรมของเรำก่อนวันเข้ำพัก 45 วันขึ้นไป กรุณำดูรำยละเอียดแพคเกจนี้!Reservation
  • โปรโมชั่นนี้สำหรับกำรจองล่วงหน้ำ 30 วันขึ้นไป เพื่อเป็นส่วนลดแพคเกจ 1 คืนพร้อมอำหำร 2 มื้อ หำกท่ำนตัดสินใจที่จะเข้ำพักในโรงแรมของเรำก่อนวันเข้ำพัก 30 วันขึ้นไป กรุณำดูรำยละเอียดแพคเกจนี้ Reservation

มีบำงช่วงเท่ำนั้นสำหรับแพคเกจคู่พร้อมอำหำรเสริฟ์ในห้องพัก "พักกำยและใจพร้อมรับประทำนอำหำรในห้องพักของท่ำน“

Reservation

อุดมสมบูรณ์ด้วยอำหำรจำกทะเลและจำกภูเขำ.... คอร์สอำหำรไคเซกิ ยูเงสึ (อำหำรดั้งเดิมของญี่ปุ่น) เป็นกำรนำกลิ่นอำยของธรรมชำติเข้ำมำผสมผสำน

Reservation

สวรรค์สำหรับผู้ที่ชอบรับประทำนเนื้อวัว ท่ำนจะได้อิ่มอร่อยจุใจกับคอร์สเนื้อวัวดำ (วำกิว) ญี่ปุ่นแบบไคเซกิ (อำหำรดั้งเดิมของญี่ปุ่น)

Reservation